دومین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

دومین همایش ملی دانشکده در تاریخ 29 و 30 مهرماه 1393 برگزار خواهد شد.

اين همایش در حال پذیرش مقاله می باشد و مهلت ارسال مقالات 31 تیرماه 1393 می باشد.

آدرس وب سایت همایش www.ccse.ir می باشد.