کارگاههای تخصصی امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری

این برنامه با سخنرانی آقای دکتر ابراهیمی معاونت بژوهش و فناوری دانشگاه در سالن شهید میردامادی آغازگردید. مجموعه سخنرانی ها در سالن شهید میردامادی و کارگاههای مربوطه در محل دانشکده با استقبال خوب شرکت کنندگان برگزار گردید. احتتامیه این برنامه با سخنان آقای دکتر ندیمی ریاست دانشکده بایان یافت و گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا گردید. از همکاری و تلاش آقای دکتر بهرنگ برکتین و انجمن علمی دانشکده مخصوصا آقای اخلاقی دبیر انجمن و سرکار خانم دواشی مدیر بژوهشی انجمن در برگزاری این برنامه تشکر و قدردانی می شود.