دومین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

دومین همایش ملی دانشکده در تاریخ 29 و 30 مهرماه 1393 برگزار خواهد شد.

اين همایش با حضور نزدیک به 200 نفر از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی برگزار می گردد.

آدرس وب سایت همایش www.ccse.ir می باشد.